Göm meny

Forskning vid IMT


Biomedicinsk instrumentteknik (BIT)

Forskningen inriktar sig på teoretiska och experimentella metoder för framtidens diagnostiska och terapeutiska system. Flertalet projekt är baserade på biomedicinsk optik vilket innebär att ljus används för att registrera vävnadsparametrar och studera samverkan med vävnad baserade på matematiska modeller och datorsimuleringar. Likaså utvecklas modeller för värmeinverkan på vävnad eller genom att med experiment studera och behandla signaler genererade från fysiologiska förlopp. Denna kunskapsbas används för att utveckla biomedicinska instrument och systemlösningar. Tillämpningarna rör system som har betydelse för t ex sårläkning, diagnos och behandling av tumörer eller för undersökning av vävnadsreaktioner. Inom neuroteknikområdet sker forskning för att förbättra kirurgiska instrument och för att simulera dess inverkan på vävnaden. Kardiovaskulära applikationer innefattar metoder för undersökning av hjärtats vitalitet under kranskärlsoperationer.


Fysiologisk mätteknik (FMT)

Forskningen ägnas åt fysiologisk modellering samt icke-invasiv mät- och sensorteknik varmed de fysiologiska och patofysiologiska skeendena kan studeras. Bland arsenalen kan nämnas ultraljudsteknik samt biooptiska och bioakustiska tekniker. Inom ultraljudsområdet bedrivs forskning om metoder där ultraljudskontrast används för att studera blodperfusionen i hjärtmuskeln. Simulering och in-vitro-modeller används. Biooptiska forskningen ägnas åt pulspletysmografi, dess uppkomstmekanismer och hur signalen kan relateras till blodflöde. Vidare används absorptionsspektroskopisk teknik för att studera vätskors kemiska sammansättning speciellt för att optimera dialysprocessen. Ett koncept i vår bioakustikforskning är det intelligenta stetoskopet där fysiologiskt viktig information erhålles med signalbehandling. Intelligenta sensorer i hem- och primärsjukvård är ett verksamhetsområde.


Medicinsk informatik (MI)

Det övergripande syftet med de system som utvecklas inom medicinsk informatik är att extrahera och förmedla kliniskt relevant information. Denna information förekommer i en mängd olika former: text, parametrar och mätvärden, tidsförlopp, bilder och volymer. Nya sensorer och metoder för att ta fram olika typer av information är i ständig utveckling och den tillgängliga patientinformationen blir alltmer innehållsrik och detaljerad. Det är därför viktigt att kunna integrera och analysera information från ett stort antal patienter och tidpunkter. Denna utveckling har lett till en situation där vi bildligt talat dränks i information. Att i all denna information lätt finna de relationer och samband som är relevanta i den aktuella situationen samt att presentera och visualisera dessa på ett sätt som är lätt att förstå utgör ett alltmer överskuggande problem. Effektiva lösningar av detta problem är ett krav för ett framtida väl fungerande hälso- och sjukvårdssystem. Att utveckla principer och metoder för sådana lösningar är målet för verksamheten inom området medicinsk informatik. Speciellt utvecklas metoder för medicinska beslutstödssystem samt för medicinsk bildanalys.


Läs mer om den forskning som bedrivs på Linköpings universitet.


Sidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2015-01-23