Göm meny

Forskarutbildning vid IMT


Forskarutbildningens utformning

Vid Institutionen för medicinsk teknik bedrivs forskarutbildning inom ämnena biomedicinsk instrumentteknik, medicinsk informatik samt medicinsk teknik. Forskarutbildningen leder till avläggande av teknologie licentiatexamen och/eller teknologie doktorsexamen.

Forskarutbildningens mål och utformning samt krav vid antagning och examination finns beskriven i den allmänna studieplanen för forskarutbildning vid IMT. Generell information rörande gemensamma regler och riktlinjer återfinns i LiTH:s studiehandbok och Högskoleverkets doktorandhandbok:

Nya doktorander

Antagning och introduktion för nya doktorander vid IMT sker enligt följande:

  1. Ansökan om att antas till forskarutbildningen vid IMT lämnas för beslut till prefekt, för att sedan diarieföras.
  2. Introduktion för nyanställda samt iordningställande av arbetsplats.
  3. Upprättande av en individuell studieplan (ISP).

Kurser & Individuell studieplan

Den individuella utformningen av en forskarutbildning specificeras i den individuella studieplanen (ISP:n). I denna plan ska både kurser och forskningsmoment som ingår i utbildningen beskrivas. Tänk på att obligatoriska kurser (se IMT allmänna studieplan samt LiTH:s studiehandbok) bör planeras tidigt. Doktorand och handledare ska revidera ISP:n minst en gång per år. Nya och reviderade ISP:er ska fastställas av prefekt och diarieföras. Årligen genomförs även en individuell uppföljning av samtliga IMT-doktoranders progress av den så kallade FOG-gruppen. Denna uppföljning ska även belysa mötesplanen för handledning samt rimligheten i doktorandens tidplan. Aktuella LADOK-utdrag kan fås från IMT:s verksamhetsstöd eller via studentportalen. Saknar du loggin-upgifter till portalen kontaktar du centrala studerandeexpeditionen:

Att doktorera vid IMT

Forskarutbildningen vid IMT är i hög grad individuell med krav på ett stort eget ansvarstagande. Som stöd för den forskarstuderande utses minst två handledare vid utbildnings start. Graden av handledning kan variera över tid och bör utformas individuellt efter doktorandens behov. Målet är dock att doktoranden efter genomgången utbildning ska kunna visa på en intellektuell självständighet. Vid IMT träffas hela doktorandgruppen regelbundet (4-6 gånger per år) för att diskutera aktuella frågor och eventuella problem. Som ett extra stöd för nya doktorander bör även en senior doktorand utses som mentor. Vid frågor som rör doktoranders arbetsmiljö, särskilt i relationen mellan enskilda doktorander och deras handledare, kan man även vända sig till IMT:s personalintendent, forskarstudierektor, prefekt eller någon i IMT:s FOG-grupp.

Halvtidsseminarium och examination

Forskarutbildningen vid IMT leder till avläggande av teknologie licentiatexamen och/eller teknologie doktorsexamen i enlighet med antagningen till forskarutbildningen. För de doktorander som ej avlägger en licentiatexamen är det rekommenderat att ett halvtidsseminarie hålls. Tänk på att anmäla disputationen och att kontakta tryckeriet och biblioteket i tid, samt att avhandlingen följer de direktiv (omslag, spikblad, etc) som återfinns i LiTH:s doktorandhandbok:

Institutionstjänstgöring

Vid sidan om forskarutbildningen förväntas doktorander att göra så kallad institutionstjänstgöring. Detta inkluderar huvudsakligen aktiviteter så som deltagande i styrelser och nämnder, administrativa uppdrag samt undervisning. Även om institutionstjänstgöringen är inte en direkt del av forskarutbildningen så utgör den en viktig del för de doktorander som planerar en fortsatt akademisk karriär. Tänk därför på att dokumentera denna typ av aktiviteter i era akademiska CV:n / meritportföljer. Är du intresserad av ytterligare undervisningsuppdrag så prata med din huvudhandledare och studierektor. Institutionstjänstgöringen får uppgå till max 20% av en doktorandtjänst:

Doktorandtjänst

De forskarstuderande som innehar en doktorandtjänst vid IMT omfattas av samma sociala förmåner som övriga anställda vid LiU. IMT:s doktorander ska under normala omständigheter vara anträffbara vid IMT under kontorstid (kl 09-15). Semester, föräldraledighet och sjukfrånvaro anmäls via HR-webben. Även ersättning för utlägg och resor rapporteras in via HR-webben (Tänk på att spara kvitton!). Ytterligare information om din anställning hittar du på LiU:s insida, IMT:s interna sidor samt doktorandhandboken.nu:

Övrigt


För mer information kontakta IMT:s forskarstudierektor:
forskarstudierektor@imt.liu.se


Sidansvarig: Jenny Eilertsen
Senast uppdaterad: 2017-06-21